Ochrana osobních údajů

Zajištění ochrany a bezpečí Vašich osobních údajů je pro MOTOR-GEAR a.s. velmi důležité. Proto MOTOR-GEAR a.s. (další informace o obchodní společnosti naleznete na stránce „Kontakty“) spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.


1. Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek, aplikací a online platforem
Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul
Ve chvíli, kdy navštívíte internetové stránky MOTOR-GEAR a.s., aplikace nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace), MOTOR-GEAR a.s. může zpracovávat následující osobní údaje:
• Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při poptávce, při účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, příp. další informace zaslané jako součást žádosti o podporu; a
• Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu.
Vaše osobní údaje MOTOR-GEAR a.s. zpracovává pro následující účely:
• K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správě vašeho používání webové prezentace;
• K reakci na vaše specifické požadavky;
• V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy společnosti MOTOR-GEAR a.s..
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:
• Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
• Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
• Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vašeho používání webové prezentace (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
Cookies
V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Informace o použití cookies v rámci MOTOR-GEAR a.s. můžete nalézt na Pravidla cookies. Tato stránka obsahuje také informace o tom, jak zablokovat a zamítnout používání cookie souborů a zpracování dat shromážděných prostřednictvím cookies.
Odkazy na jiné webové stránky
Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci společnosti MOTOR-GEAR a.s. a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. MOTOR-GEAR a.s. nenese odpovědnost za ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích.
Mapy Google
Abychom Vám mohli nabídnout určité lokalizační funkce, mohou některé online služby používat mapy Google. Pokud používáte mapy Google, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), budou zpracovávány vaše osobní údaje, které mohou mimo jiné zahrnovat IP adresu vašeho zařízení a vaši polohu.

Správce údajů odpovědný za zpracování vašich osobních údajů ve spojení s mapami Google je Google. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem se společností MOTOR-GEAR a.s.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul
V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností MOTOR-GEAR a.s. může MOTOR-GEAR a.s. zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”):
• Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa;
• Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, včetně relevantních fakturačních údajů;
• Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností MOTOR-GEAR a.s. nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;
• Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností;
• A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.
Vaše osobní údaje MOTOR-GEAR a.s. zpracovává pro následující účely:
• Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech MOTOR-GEAR a.s. či obchodních partnerů, např, odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí technických podrobností o zakoupených produktech;
• Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;
• Správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu nebo jiných propagačních akcí či aktivit;
• Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností;
• Zajištění souladu s právními povinnostmi (např. povinnostmi vedení záznamů), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestným činům a praní špinavých peněz) a politikou společnosti MOTOR-GEAR a.s. nebo průmyslovým standardům;
• Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:
• Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
• Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
• Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);


3. Předávání a sdělování osobních údajů
MOTOR-GEAR a.s. je oprávněn předávat osobní data třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely.
Pokud je to povoleno zákonem, MOTOR-GEAR a.s. může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti MOTOR-GEAR a.s..
Poskytovatelé služeb společnosti MOTOR-GEAR a.s. (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti MOTOR-GEAR a.s. a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

4. Doba uchování
Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).


5. Odvolání souhlasu
Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností MOTOR-GEAR a.s., máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.


6. Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost
Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:
• Získat od společnost MOTOR-GEAR a.s. informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům;
• Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost MOTOR-GEAR a.s. zpracovává;
• Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností MOTOR-GEAR a.s.;
• Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností MOTOR-GEAR a.s.;
• Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli; a
• Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.


7. Právo na stížnost
V případě jakýchkoliv pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděné správcem můžete podat stížnost přímo jemu (email: motorgear@motorgear.cz) nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276